Drottningholmsteaterns Vänners behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde en nya lag Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulaton) i kraft som ersätter personuppgiftslagen(PUL). GDPR innebär att kraven på hur företag och organisationer får behandla personuppgifter skärps, samtidigt som dina rättigheter som konsument stärks.

De uppgifter som Föreningen Drottningholmsteaterns Vänner behandlar inhämtas direkt från dig i samband med att du blir medlem såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt betalningsuppgifter. Uppgifter som vi behöver för att kunna administrera vår verksamhet och fullgöra våra åtaganden som medlemsförening. I samband med våra evenemang kan det förekomma fotografering, bilder som då kan komma att hamna på hemsidan. Vill du att vi tar bort bilden kontaktar du info@drottningholmsteaternsvanner.se.

Drottningholmsteaterns Vänner sparar inte information om dig under längre tid än vad som behövs för ovan angivna syften, dvs. information sparas så länge medlemsförhållandet består. Vidare sparas vissa uppgifter så länge som erfordras enligt lag eller myndighetsförfattning.

Dina personuppgifter delas endast med företag som är personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vårt webbaserade medlemssystem hanteras av Föreningshuset AB.

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Drottningholmsteaterns Vänner, få besked om vilka personuppgifter om Dig som vi handhar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om Dig. Vidare har Du också rätt att begära radering av Dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det/de ändamål de samlats in och behandlats.

Vid frågor om Drottningholmsteaterns Vänners behandling av personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter, vänligen kontakta Drottningholmsteaterns Vänner. Du har även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av Dina personuppgifter till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Föreningen Drottningholmsteaterns Vänner
Box 6
178 02 DROTTNINGHOLM

Telefon: 08-556 931 12
e-post: dtv@drottningholmsteaternsvanner.se
Organisationsnummer: 802005-8692